قازىرگى ورنىڭىز:ولەڭدەرى » تولىق مازمۇن

ءبىسىمىللا ءتاڭىرىم ءبىر بولار

قوسىلعان ۋاقىت:2016-02-01كورىلىمى:加载中

ءبىسىمىللا ءتاڭىرىم ءبىر بولار،
اقىتتان كەڭەس جىر بولار.
عارىپ اقىت جىرلاي بەر،
دۇنيە قالار كۇن بولار.
تۋعانمىن دەپ قۋانبا،
تۋعان ولەر كۇن بولار.
تاندەگى شىبىن جانىڭدى،
ءبىر كۇن الار كۇن بولار.
ناداندىققا قۋانبا،
عازاپ قىلار كۇن بولار.
قىلعان ءىسىڭ جاقپاسا
مازاق قىلار كۇن بولار.
كۇشتىمىن دەپ قۋانبا،
كۇش تە كەتەر كۇن بولار.
باق ـ داۋلەتىڭ سونىمەن
بىرگە كەتەر كۇن بولار.
ءومىر، جاسقا قۋانبا،
اجال جەتەر كۇن بولار.
بىتكەن باققا قۋانبا،
ءالى ـ اق وتەر كۇن بولار.
تاعىڭ تايىپ استىڭنان
زارلاپ وتەر كۇن بولار.
قىزىل جۇزگە قۋانبا،
سولىپ قالار كۇن بولار.
نۇرلى ءجۇزىڭ اعارىپ،
وڭىپ قالار كۇن بولار.
قۇرت ـ قۇمىرسقا كوزىڭە،
تولىپ قالار كۇن بولار.
قۇر سۇيەگىڭ لاحاتتا،
بولىپ قالار كۇن بولار.
جىگىتتىككە قۋانبا
ءولىپ قالار كۇن بولار.
كۇنى بىتسە سۇم اجال،
كەلىپ قالار كۇن بولار.
بايانسىزىن دۇنيەنىڭ
كورىپ قالار كۇن بولار.
مالىم كوپ دەپ قۋانبا،
ەسەپ قىلار كۇن بولار.
قايىر ـ زەكەت بەرمەسەڭ
ەسەك قىلار كۇن بولار.
زەكەتسىز مال جىلان مەن
شايان بولار كۇن بولار.
قىلعان ءىسىڭ قۇدايعا 
ايان بولار كۇن بولار.
عازىرايىل جانىڭدا
دايار بولار كۇن بولار.
بالام بار دەپ قۋانبا،
بالاڭ قالار كۇن بولار.
اجال كەلسە مال مەن باس
قاران قالار كۇن بولار.
ءتىلدىمىن دەپ قۋانبا،
ءتىل بايلانار كۇن بولار.
جانعان توزاق ۇستىنەن
ءبىر ايدالار كۇن بولار.
پاتشالىققا قۋانبا،
تاعىڭ قالار كۇن بولار.
ايبارمەنەن پەرىشتە
جانىڭدى الار كۇن بولار.
جەكە جالعىز قابىردا
ءتانىڭ قالار كۇن بولار.
جالعاندا جانعا پايدالى
مالىڭ قالار كۇن بولار.
موللالىققا قۋانبا،
سۇراۋعا سالار كۇن بولار.
قىلعان ءىسىڭ جاقپاسا
قيناۋعا سالار كۇن بولار.
قۇلشىلىعىڭ كوپ بولسا
عالىمسىڭ دەر كۇن بولار.
قۇلشىلىعىڭ جوق بولسا،
زالىمسىڭ دەر كۇن بولار.
بيلىگىڭە قۋانبا،
تەرگەيتۇعىن كۇن بولار.
پارا جەسەڭ بىرەۋدەن،
بەر دەيتۇعىن كۇن بولار.
قۇلشىلىق قىل، وي، زالىم،
سەن دەيتۇعىن كۇن بولار.
وپاسى جوق جالعاننان
ادام وتەر كۇن بولار.
پاتشامىن دەپ قۋانبا،
پەندە بولار كۇن بولار.
باسىڭداعى باقىتتان
كەندە بولار كۇن بولار.
جەر جۇزىنە حان بولعان،
حۇكىمى ۇلىق جان بولعان،
اڭ مەن قۇستى بيلەگەن
سۇلەيمەن دە ءوتتى دۇنيەدەن.
ۇلىقپان حاكىم وتكەن دۇر،
جەردىڭ جۇزىن كەشكەن دۇر،
ماڭگى سۋىن تابا الماي
اجالى جەتىپ كوشكەن دۇر.
تالاي قايلا ويلاعان،
الماعان جاۋى قالماعان،
كەشەگى پاتشا ەسكەندىر
ول دا وتكەن دۇنيەدەن.
كۇشتىمىن دەپ ويلاساڭ،
وكتەمدىككە بويلاساڭ،
عالي مەن ەر قاھارمان،
شىر ـ ارىستان اتالعان،
پايعامپاردان باتا العان
ولار دا وتكەن دۇنيەدەن.
مالىم كوپ دەپ ويلاساڭ،
استامشىلىق قويماساڭ،
مىڭ تۇيەگە جۇك ارتقان.
قىرىق تۇيەگە كىلت ارتقان،
التى – كۇمىس كوپ جيعان،
دۇنيە جولداس دەپ جيعان،
يمان ءىسىلام بىلمەگەن،
حاق ءامىرىن ىلمەگەن،
ارام مالدى كوپ جيىپ
قايىر، زەكەت بەرمەگەن،
پاقىردىڭ حالىن كورمەگەن
حارۇن دا وتكەن دۇنيەدەن.
شەشەنمىن دەي ويلاساڭ
ءسوز قۋعاندى قويماساڭ،
ءداۋىت ءنابي، ول ھارۇن
ولار دا وتكەن دۇنيەدەن.
بالام كوپ دەپ قۋانبا،
استام ويلاپ جۋانبا،
بەس ءجۇز بالا اتاسى،
كوپكە تيگەن باتاسى،
حازىرەت نۇح پايعامپار،
حالىققا ءدىندى جايعانلار.
قاسيەتتى تاقسىر ـ اي
ولار دا وتكەن دۇنيەدەن...
سونداي ـ سونداي اياۋلى
جاندار وتكەن دۇنيەدەن.

مەن ويلاسام، جارانلار،
قۇلاق سالىپ قاراڭلار،
بايانسىز ءپاني، مىنە، وسى،
دۇنيەدە قاشان ايال بار.

بۇل دۇنيەدە كىم قالار،
ءناسيحات قىلعان ءتىل قالار.
پاتشالاردان تاق قالار
مەرگەندەردەن جاق قالار.
ۇستالاردان تات قالار
عالىمداردان حات قالار.
اقىل سەرىك اسىلدان،
ايتىپ جۇرەر ات قالار.
ءار جەردە تۋعان ەرلەردەن،
ازعانا كۇن ات قالار.
قاتىن قالسا باي تابار،
بالا قالسا مال تابار.
ەلىڭ قالسا جەر تابار،
جەرى قالسا ەل تابار،
شىن ولىمگە جەتكەندە
عارىپ باسىڭ نە تابار؟!

مىنگەن اتىڭ بوس قالسا،
مىنەرگە كىسى تابىلار.
ارتىڭدا ۇرپاق ءىز قالسا،
وتىڭ وشپەي جاعىلار.
كۇنانىڭ دەرتى قوزداسا
تاۋانىڭ تاسقا شاعىلار.
.....................
كۇنادان اۋلاق قاشىڭىز،
ءتۇزۋ جولدى باسىڭىز.
جوعالادى ءبىر كۇنى 
قايران ءومىر جاسىڭىز.
عارىپ اقىت جىرلاعان،
كوپ تە كەڭەس قۇرماعان،
وپاسى جوق دۇنيە
قانشا ايىتسا دا تۇرماعان.
بۇگىنگى بار ەرتەڭ جوق
ماڭگىلىك بايان قىلماعان.

عارىپ جازعان كەڭەستى،
جارانلار بۇرىس دەمەس ــ تى.
قىسقا جازدىم اياعىن
ۇعىڭدار وسى كەڭەستى.

عارىپ اقىت جازاسىڭ،
ءوزىڭ دە جولدان ازاسىڭ.
ءتاڭىرىم راحىم قىلماسا
قاي كۇنادان تازاسىڭ.
قيامەت كۇن بولعاندا،
جەرگە جارىق تولعاندا،
راحىمىڭ ۇلكەن، قۇدايىم،
كەشىرگىن ءوزىڭ جازاسىن!...


评论加载中...

copyright © 2016 苏ICP备15062819号-1

哈萨克族伟大的思想家、阿肯-阿合提.乌鲁木基的网站 Tel:18792514428