قازىرگى ورنىڭىز:ولەڭدەرى » تولىق مازمۇن

زامانا كەلدى قىرلانىپ

قوسىلعان ۋاقىت:2016-02-01كورىلىمى:加载中

زامانا كەلدى قىرلانىپ،
بورانداي سوعىپ سۇرلانىپ.
اۋرە بولعان ءار قازاق
ءاربىر ىسكە شىرمالىپ.
بولىپ ءجۇرمىز ءبىز مازاق
ماعلۇماتتان قۇر قالىپ.
ءبىز جاتىرمىز وزگە وياۋ،
نەسىنە ءماز بوپ جىرعالىق.
جايىن جاتساڭ جاۋ تاياۋ
بەكەر قاراپ تۇرمالىق.
كوزى اشىق ويلى ازامات
وي ويلاندى تىرمانىپ.
ۋاقىت كەتسە تابىلماس،
قۇيرىعى جىلپىڭ ءبىر بالىق.
ۇيقى ءبىر ءولىم نە قىلماس
ويلايىقشى شىن باعىپ.
وزگە حالىق نە قىپ ءجۇر
كوڭىل قويىپ تىڭدالىق.
زامان قالاي اعىپ تۇر
تىم جاھىلدىق قىلمالىق.
ەلدە شىعار ەسەر بار
جورتۋىل جاسار ۇردالىپ.
سىرتىنان بايقاپ ءاركىم ءجۇر
جاقسىمىن دەپ بۇلدانىپ.
ءوزىن ءپىر، ەلدى قۇل سانار
ەجەلدەن ەسەر شىن عارىپ.
ءبىز جاتىرمىز جابىرقاۋ،
عاپىل، جاھىل، سامىرقاۋ.
سۋعا ءجۇزىپ، كوككە ۇشقان
ەلگە قاراپ تاڭىرقاۋ.
مۇندا وتىرعان ءار جۇرت بار،
ءبارى دە ەمەس دەنى ساۋ.
كەز كەلگەندە ءتۇرتىپ قال
ۇيىقتاپ جاتسا مەڭسىز تاۋ.
ويلا، جاستار، وزگە جۇرت
نە قىلدى دەپ ياپىرماۋ!
ۇيقىنى اش، ەلىم، تۇرالىق،
ادامشىلىق قىلالىق.
ۇيقى اشاتىن داۋانى
كورشى ەلدەن سۇرالىق.
بەرەكە قىلار سەبەبى،
ونىمەن تاتۋ تۇرالىق.
بەرەكە قىلىپ باس قوسىپ،
باسىمىزدى قۇرالىق.
تۋماعانداي حالىقپىز،
ەندى جاڭا تۋالىق.
قازاق دەگەن ات الىپ
تىرلىك جولىن قۋالىق.

ونەر ـ عىلىم قايدا بار،
قانداي ىستە پايدا بار.
تىرشىلىكتە بايلانار
بەرەكە قالاي اينالار.
زامانانىڭ زاڭىندا
نەشە ءتۇرلى قايلا بار.
كەيبىرەۋ كوكپەن ۇشىپ ءجۇر،
ۇشقان قۇستان پىسىق ءجۇر.
جەر بەتىمەن زىرىلداپ
سۋ استىنا ءتۇسىپ ءجۇر.
قايدا جۇرسە قور قازاق
مال سوڭىندا كوشىپ ءجۇر.

ويان، قازاق، نامىستان!
ونەر ىزدە الىستان.
ۇيرەنىپ بىلسەك انىعىن
ءبىز دە ەشكىمنەن قالىسپان.
مىنا زامان كەز بولدى
جاننىڭ ءبارى جارىسقان.
ۇيقىدان وياۋ تەز بولدى
تۇرەگەلىپ الىسقان.
قايلالى جۇرت ـــ ارىستان،
قايلاسىز جۇرت ـــ كورتىشقان.
ەل مەن جۇرتىن قورعاۋعا
قاي ـ قايسىسى جارىسقان.

ەندى قامدان باس كوتەر،
(ۇيقىمەن كەتتى ـ اۋ كۇن بەكەر).
عاسىرلار بويى جاتتىق قوي
ەندى ويانساق نە كەتەر.
ۇيىقتاي بەرسەڭ بوي كۇيەز،
باسقىن باسىپ مەڭدەتەر.
دەنەمەن وسەر كۇن كەتتى
ونەرمەنەن ەل ەرجەتەر.
جان ـ جاعىڭا قاراشى،
نە ەكەن جۇرتتىڭ تالاسى.
جازىلمايتىن دەرتىڭ سەل 
جالقاۋلىقتىڭ جالاسى.
كوڭىلىڭنىڭ الاسى
ناداندىقتىڭ نالاسى.
التى ميلليون قازاق بار
ءبىر اتانىڭ بالاسى.
ىرگەڭدە وتىر مىنا ورىس
ونىڭ دا تولدى باعاسى.

تەلەفون مەن تەلەگرام،
الىستان حابار الادى.
اتپەن جۇرگەن بولدىرىپ
ارىقتاپ، شارشاپ قالادى.
ايشىلىق جولدىڭ اراسى،
مينۋتتىق جۇمىس باياعى.

راديو، اپپارات،
الىستان تارتار ءسوزىڭدى.
ماگنيت پەن ەلەكتر
شىنداسا تارتار ءوزىڭدى.
ونەر كەرەك نەلىكتەن،
ءار جۇرت مۇنى سەزىندى.

عىلىم، ءبىلىم ـــ ماعيشات*،
تىنىش جاتساڭ دا ۇعىپ جات.
ەل بىلگەندى بىلسەڭىز
قاتارعا كىرىپ جۇرسەڭىز
بولادى سوندا ءومىرىڭ شات.

        1938 ـ جىل


评论加载中...

copyright © 2016 苏ICP备15062819号-1

哈萨克族伟大的思想家、阿肯-阿合提.乌鲁木基的网站 Tel:18792514428